Maaseutuparlamentin kumppanit

Maaseutuparlamentti toteutettiin yhdessä – kylistä kaupunkeihin, kylien yhdistyksistä valtionhallintoon. Tätä on maaseudun kehittäminen ja näin syntyy myös maaseutupolitiikka – alhaalta ylös, ylhäältä alas ja horisontaalisesti.

Maaseutuparlamentti syntyi yhteistyössä

Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman toteuttamiseksi tarvittiin laaja joukko erilaisia toimijoita: satoja ihmisiä, jotka antoivat aikaa ohjelman suunnittelulle ja toteutukselle niin, että ohjelmasta syntyy sataprosenttisesti vaikuttava, hyvä ja muistiinpainuva. 

Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE) koordinoi tapahtuman järjestelyjä valtakunnallisella tasolla. Leader Suupohja vastasi paikallisesta ja alueellisesta koordinoinnista. Pääyhteistyökumppanit olivat vuonna 2021 lisäksi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), Suomen Kylät ry, Kurikan kaupunki ja maaseutuverkosto/verkostopalvelut.

Pääjärjestäjät

 • Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa valtioneuvoston asettama Maaseutupolitiikan neuvosto, MANE. Neuvoston tavoitteena on tukea valtioneuvostoa poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. MANEn kokoonpanossa on huomioitu maaseutupolitiikan poikkihallinnollinen luonne. Neuvostossa on mukana 35 jäsentä, jotka edustavat toimijoita julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta, paikallisesta tasosta kansalliseen.

 • Kansallinen maaseutuverkosto toimii jokaisessa EU jäsenmaassa ja sen toimintaa tukee verkostopalvelut yksikkö. Suomen yksikkö sijaitsee ruokavirastossa.

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkunnan ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen.

 • Leader Suupohja on Isojoen, Karijoen, Kauhajoen, Kurikan ja Teuvan alueella toimiva maaseudun kehittämiseen erikoistunut Leader-ryhmä. Yhdistyksessä työskentelee 8 henkilöä maaseudun kehittämiseen liittyvissä monimuotoisissa tehtävissä.

 • Kurikan kaupunki on vahva maatalous-ja yrityskaupunki Etelä-Pohjanmaalla. Pinta-alaltaan Kurikka on Etelä-Pohjanmaan suurin ja väkiluvullaan (n. 21 000) maakunnan toiseksi suurin kaupunki. Kaupungissa on vahva yrittäjäperinne, ja suurimpia toimialoja ovat maatalous sekä metalli-ja huonekaluteollisuus.

 • Suomen Kylät ry on valtakunnallinen paikalliskehittäjien järjestö, joka edustaa noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

Pääyhteistyötahot

 • Keskitien säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Säätiö on perustettu vuonna 1964 ja se tukee tutkimus- ja kehityshankkeita, kulttuurihankkeita ja kansalaissopua edistävää toimintaa. Keskitien säätiö on Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen.

 • Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 • Etelä-Pohjanmaan liitto on maakunnallisten tavoitteiden yhteensovittaja ja rohkea mahdollistaja. Liiton lakisääteisiin tehtäviin kuuluvat aluekehittäminen ja maakuntasuunnittelu, ja sen muodostavat 18 jäsenkuntaa.

 • Maaseudun tulevaisuus on Suomen toiseksi suurin sanomalehti, joka kirjoittaa maataloudesta, metsätaloudesta, maaseudusta ja niihin liittyvistä elinkeinoista.

  Maaseudun tulevaisuus julkaistaan kolme kertaa viikossa ja lukijoita on noin 320 000.

 • Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

  Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi. Säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

Maaseutuparlamentti -tapahtuman kumppanit

Tapahtuman kumppanit tuottivat omaa sisältöä tapahtumaan tapahtuman virtuaalisella alustalla ja/tai monipaikkaisesti omalla alueellaan.
 • ASV Arctic Smart Village Oy on yhteiskunnallinen yritys, joka edistää kestävää asumista ja maaseudun elinvoimaisuutta.

 • E2 Tutkimus ja Pellervon taloustutkimus PTT toteuttavat yhteistyössä Suomen kylät ry:n kanssa Sujuva arki, parempi elämä (SAPE) -tutkimushanketta, jossa arvioidaan Suomen maaseutualueiden kestävän kehityksen tilaa sekä selvitetään, miten maaseutu näkyy kestävän kehityksen kansallisessa politiikassa ottaen mukaan naisten ja tyttöjen näkökulman maaseudun kestävän kehityksen haasteisiin.

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi.

 • Eteläpohjalaiset Kylät ry on eteläpohjalaisen kylätoiminnan alueellinen edunvalvoja - alueensa kylien huolen- ja puolenpitäjä. Eteläpohjalaiset Kylät ry haluaa Landemia-hankkeen kautta toteuttaa perustehtäväänsä eli auttaa alueensa kyliä vahvistamaan elinvoimaisuuttaan. 

 • Eteläpohjalaiset Leader-ryhmät - Aisapari, Kuudestaan, Liiveri ja Suupohja - tarjoavat neuvontaa, toimintaa ja rahoitusta paikallisille kumppaneille yrittäjyyteen, investointeihin ja kehittämiseen. Ryhmien yhteinen Kylille-hanke aktivoi paikallisyhteisöjä kehittämään aluetta entistäkin vetovoimaisemmaksi.

 • Europe Direct -tiedotuspisteet ympäri Suomen jakavat tietoa Euroopan unionista ja kannustavat keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta. 

  Suomen kahdeksasta tiedotuspisteestä mukana Maaseutuparlamentissa ovat Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Kymenlaakso, Pirkanmaa & Häme sekä Pohjois-Satakunta. Mukana ovat myös Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen toimisto.

 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun koordinoima Hungry for Finland -ruokamatkailun tuotteistamishanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita valtakunnallisesti tuoden yhtenäisiä työkaluja ja sparrausta. Hankkeen rahoittaja on EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

 • Ruralia-instituutti tarkastelee kestävää kehitystä sekä globaalin ja paikallisen muuttuvaa suhdetta maaseudun näkökulmasta. Tutkimustietoa soveltavana asiantuntijakumppanina instituutti hyödyntää koko Helsingin yliopiston osaamista. Instituutti tekee laajaa kansainvälistä, valtakunnallista ja alueellista yhteistyötä n. 50 asiantuntijan voimin Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa.

  KUMAKKA - kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hanketta toteuttavat Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti ja Luomuliitto sekä rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahastosta.

  MAHVA - maaseudun toimijoiden hankintaosaaminen vahvaksi -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa ja osaamista julkisista hankinnoista pk-yrityksissä ja hankintoja tekevissä yksiköissä, jotta maaseudun yritysten kilpailukyky kasvaisi. Hankkeessa luodaan ja vahvistetaan yhteistyötä ja kumppanuuksia pk-yrittäjien kesken sekä edistetään markkinavuoropuhelun syntymistä pk-yritysten ja hankintoja tekevien välillä. Hankkeessa keskitytään neljään maaseudun yritystoiminnan näkökulmasta keskeiseen teemaan: kuljetus, ympäristöpalvelut, energia ja ruoka. Hankkeen toteuttajia ovat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Savon koulutuskuntayhtymä EkoCentria. Rahoitus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

 • Janakkalan kunta, yhteistyössä Hämeen Kylät ry, joka on Kanta-Hämeen maakunnallinen kyläyhdistys.

 • LAB-ammattikorkeakoulu on toimii Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa. Tarjoamme koulutusta viidellä eri alalla: sosiaali- ja terveysala, tekniikka, liiketalous, hotelli-, ravintola- ja matkailuala sekä muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä. Vahvuuksiamme ovat kiertotalous, design, innovaatiot sekä hyvinvointi. LABilla on yli 8500 opiskelijaa ja se on Suomen 6. suurin ammattikorkeakoulu.

 • Leader Aktion Österbotten on maamme 54 Leader-ryhmästä suurin, sen alueeseen kuuluu 14 kuntaa Kristiinankaupungista Kokkolaan. Yhdistys vastaa Leader-toiminnan lisäksi kylien kehittämisestä ja sen alla toimii myös Pohjanmaan kalatalousryhmä KAG.

  Yhteistyökumppanina Maaseutuparlamentissa Hållbarhetsveckan.

 • Keski-Suomessa toimii neljä maaseudun kehittämisyhdistystä eli Leader-ryhmää: JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari. Yhdistykset kannustavat maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia työpaikkoja ja yrityksiä. Nettisivuillamme mm. yritys- ja hanketarinoita!

 • Varsin Hyvä on Leader-ryhmä ja maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita sekä tukee maaseudun yritystoimintaa. Toimialueemme kattaa kaikki Turun seudun kunnat. Leader Varsin Hyvällä on käynnissä kaksi kestävän kehityksen hanketta; EkoTeko - yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen ja NuorisoLeader Kestävään kehitykseen -hanke.

  Leader Ravakka on seitsemän kunnan alueella Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva kehittämisyhdistys. Ravakka rahoittaa yhdistysten ja yritysten hankkeita, joilla tehdään isompia ja pienempiä tekoja paremman arjen puolesta. Lisäksi tarjoamme monenlaista neuvontaa ja asiantuntija-apua etenkin alueemme yhdistyksille. Toimintaamme ohjaa EU:n maaseutuohjelma ja oma paikallinen Loisto-strategiamme. 

  Ravakka perusti oman nuorisotyöryhmänsä tammikuussa 2019. Ryhmä päättää NuorisoLeader-rahoituksesta, vastaa sen markkinoinnista ja ottaa osaa Ravakan kansainväliseen toimintaan. Ravakka toteuttaa useita hankkeita, joissa nuorten osallistuminen ja panos on keskiössä.

 • YHYRES-kehittämisyhdistys ry on Isonkyrön, Laihian ja Vaasan Vähänkyrön alueiden Leader-toimintaryhmä Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan rajalla. Tavoitteenamme on kehittää Kyrönmaan elinvoimaa, vireyttä, yrittäjyyttä sekä luoda kumppanuuteen perustuvaa yhteistyötä. Tarjoamme neuvontaa ja rahoitusta sekä yhteisöille että yrityksille. Ja pyrimme pitämään alueen kylät vireinä eri keinoin.

 • Leader Ykkösakseli toimii kahden maakunnan alueella Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Toiminta-alueeseen kuuluvat Karkkila, Lohja, Salo ja Vihti. Kannustamme paikallisia asukkaita kehittämään omia alueitaan ja toimintaansa. Rahoitamme yleishyödyllisiä hankkeita ja yritystukia. Neuvomme hakijoita hakemisessa ja hankkeen toteuttamisessa.

 • Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.

  Maa- ja metsätalousministeriöstä Maaseutuparlamentissa mukana mm.:

  • CAP
  • Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
  • Ilmastoruokaohjelma
  • Kaupunki-maaseutu-vuorovaikutus
  • Leader
  • Ruokaosasto
  • Maaseutupolitiikan neuvosto
  • Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus
 • MAA, HENKI JA ELÄMÄ - Maaseudun Sivistysliitto

  Olemme aikuiskoulutus- ja kulttuurijärjestö. Tuemme ihmisenä kasvua, luovuutta, aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja maaseudun elinvoimaa.

 • Maaseutuverkostopalvelut kokoaa yhteen maaseudun kehittämisen parissa toimivat kehittäjät, tutkijat, viranomaiset ja järjestöjen edustajat. Tavoitteena on yhteistyön lisääntymisen kautta entisestään parantaa maaseudun kehittämisen tuloksia. 

 • Maaseudun uusi aika -yhdistys eli MUA edistää ja kehittää suomalaista maaseutututkimusta, osallistuu maaseutupoliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja on mukana maaseudun kehittämistyössä. Yhdistyksen asiantuntijaverkostoon kuuluu maaseutututkijoita, viranhaltijoita ja maaseudun kehittäjiä.

 • Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI on erikoistunut julkisen sektorin vuorovaikutteiseen ja tietoperustaiseen kehittämiseen. MDI tunnetaan ketterän notkeana yhteistyökumppanina, joka kirittää maaseudun ja kaupungin kehittämistä, tukee strategiatöitä ja tuntee väestön liikkeet sekä työllisyys- ja elinvoimapolitiikan. MDI:n sydämessä on paremmin kehittävä ja kehittyvä Suomi.

 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK on ammatti- ja etujärjestö maanviljelijöille, metsänomistajille ja maaseutuyrittäjille. Jäsenkuntamme ammatteja ja elinkeinoja yhdistää se, että ne kaikki perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja niiden kestävään ja taloudelliseen hyödyntämiseen. 

  Yhteistyökumppanina Maaseutuparlamentissa MTK Etelä-Pohjanmaa.

 • Nordregio on Pohjoismaiden ministerineuvoston perustama kansainvälinen aluekehityksen ja -suunnittelun tutkimuskeskus. Nordregio tekee ratkaisukeskeistä ja soveltavaa tutkimusta, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat muun muassa kestävä maaseutukehitys ja innovatiiviset ja muutoskykyiset alueet.

 • Nurmes on elinvoimainen maaseutukaupunki Pielisen rannalla. 9500 asukkaan kaupunkiimme tulee asfalttitie kuudesta ilmansuunnasta. Olemme muuttovoittoinen vireä yrityskaupunki ja Pohjois-Karjalan tärkein maatalouskunta. Matkailu ja maaseutukylien kehittäminen on meille tärkeää. Haluamme kertoa koko Suomelle Nurmeksen hyvistä asioista, ja toivottaa kaikki maaseudun tulevaisuuden ystävät vierailulle.

 • Oikeusministeriö ylläpitää ja kehittää oikeusjärjestystä ja oikeusturvaa, vahvistaa demokratian rakenteita ja turvaa kansalaisten perusoikeudet. Ministeriö vastaa keskeisten oikeusjärjestystä ylläpitävien lakien valmistelusta ja oikeuslaitoksen toimintakyvystä. Tuomiovalta kuuluu riippumattomille tuomioistuimille.

 • Suomelle valmistellaan sen ensimmäinen kulttuuriperintöstrategia vuosina 2021-2022. Tavoitteena on laatia valtioneuvoston periaatepäätös vuoteen 2030 ulottuvaksi kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Strategian valmistelusta linjataan nykyisessä hallitusohjelmassa.

  Kulttuuriperintöstrategian laatimisesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämät ohjausryhmä ja työryhmä.

  Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.

 • Pellervo on osuustoiminnan keskusjärjestö. Tehtävämme on edistää osuustoimintaa yrittämismallina ja osuuskuntaa kilpailukykyisenä yritysmuotona. Yhteensä osuustoiminnalliset yritykset työllistävät 100 000 suomalaista. Niiden omistajina eli mukana yritysten taustalla olevissa jäsenyhteisöissä on 90 % suomalaisista aikuisista. Liikevaihto oli 2019 yhteensä 33 miljardia euroa.

 • POP Pankki on POP Pankki on suomalainen, paikallisuuteen ja henkilökohtaiseen palveluun uskova pankki. Pankkiryhmäämme kuuluvan 21 POP Pankin muodostamaan palveluverkostoon kuuluu yli 70 konttoria ja palvelupistettä ympäri Suomen. Meiltä saat monipuolista asiantuntija-apua niin henkilökohtaisten kuin yrityksen pankki- ja
  rahoitusasioiden hoitamiseksi.

 • Ruokavirasto toimii ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden hyväksi, tukee maaseudun elinvoimaisuutta ja kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä.

 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

  SeAMKin toiminta kattaa seuraavat alat: sosiaali- ja terveysala, liiketalouden ala, tekniikan ala, luonnonvara-ala, kulttuuriala sekä ravitsemisala. SeAMKissa on lähes 5000 opiskelijaa ja 400 työntekijää. Koulutustarjonta sekä tasokkaat tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut mahdollistavat SeAMKin vaikuttavuuden kansallisesti ja kansainvälisesti.

 • För perioden 2021-2022 har Landsbygdsnätverket tillsatt tre nya temagrupper varav denna temagrupp fungerar på svenska. Som koordinator och samordnare fungerar Ann-Sofi Backgren och i nätverket sitter 11 personer med anknytning till landsbygdsutveckling från olika sektorer i Svenskfinland och på Åland.

 • 4H-toiminnassa lapset ja nuoret tutustuvat tekemällä oppien ruokaan, metsään ja luontoon sekä kädentaitoihin. Suomen 4H-liitto on valtakunnallisesti toimiva lasten ja nuorten järjestö. Paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät 4H-kerhotoimintaa, leirejä ja koulutuksia sekä työn ja yrittämisen mahdollisuuksia. Vuosittain 4H-toimintaan osallistuu eri tavoin 120000 lasta ja nuorta.

 • Suomen Kuntaliitto on kuntien ja kaupunkien kaksikielinen etujärjestö, kunnallisten palvelujen asiantuntija ja kehittäjä.

 • Suomen Kylät ry on valtakunnallinen paikalliskehittäjien järjestö, joka edustaa noin 4 000 kyläyhdistystä ja -toimikuntaa, 19 maakunnallista kylien yhteenliittymää, 54 seudullista Leader-ryhmää sekä kasvavaa joukkoa kuntatason kylien yhteenliittymiä ja kaupunginosayhdistyksiä.

 • Tietoprovinssi on vuosittain järjestettävä tiedon noutopöytä, joka esittelee eteläpohjalaista tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta helposti sulavassa muodossa. Mukana on mm. Seinäjoen yliopistokeskus, Seinäjoen ammattikorkeakoulu sekä viiden yliopiston ja kahden tutkimuslaitoksen Etelä-Pohjanmaalla työskenteleviä tutkijoita ja kehittäjiä. Vetovastuu on Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksellä.

 • Valtakunnallinen Ruokasektorin koordinaatiohanke tukee alueilla ja valtakunnallisesti toteutettavaa pk-elintarvikeyrittäjyyteen liittyvää toimintaa lähiruoan, luomun ja luonnontuotteiden teemoissa sekä luo verkostoja ja edistää valtakunnallista yhteistyötä. Hanketoteuttajat ovat Turun yliopiston Brahea-keskus, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Pro Luomu ry.

  Yhteistyökumppanina Maaseutuparlamentissa maa- ja metsätalousministeriö, EkoCentria/Vastuulliset ruokapalvelut-kehitysohjelma, #Nimisuoja2025-hanke, Lähiruokapäivä.fi/Maaseutuverkostopalvelut

 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osa valtioneuvostoa. TEM on toimintaympäristön rakentaja, jonka tavoitteena on tuottavuus, kestävä kasvu, työllisyys ja hyvinvointi. TEM koordinoi alueiden kehittämistä, jota toteutetaan yhteistyössä eri ministeriöiden ja sidosryhmien kanssa. TEM:n vastuulla ovat mm. EU:n alue- ja rakennepolitiikka sekä kaupunkipolitiikka.

 • Heli Siirilä/Vaasan yliopisto/MaasDigiboksi- ja MoveIT-hankkeet sekä niiden maaseutunäkökulmat.

  Esa Erkkilä/Keskipohjalaiset Kylät ry/HaKu-hanke: harrastuskuljetuksia kehitetään mm. kansalaisopistojen, urheilu- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

  Tomas Luoma/Kaustisen seutukunta/Kyytiin2-hanke: Kulukuri.com-verkkosivusto, josta maaseudun asukas löytää palvelut ihmisten ja tavaroiden liikkumiseen.

 • Viexpo on itsenäinen, voittoa tavoittelematon osuuskunta, jonka perustoimintaa on auttaa pk-yritykset maailmalle koosta ja toimialasta riippumatta. Perustehtävänamme on neuvoa kaikkien toimialojen yrityksiä vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Haluamme parantaa pk-yritysten valmiuksia kansainvälistymisen eri vaiheissa ja nopeuttaa yritysten pääsyä uusille markkinoille.

 • Ympäristöministeriö haluaa olla yhteistyöhakuinen vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ideafestivaali - keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla -kampanjan kumppanit

 • Maaseudun Sivistysliitto pyrkii siihen, että elämä kaikkialla Suomessa on antoisaa. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus omaehtoiseen kasvuun, oppimiseen ja luovuuteen. Ihmisten yhteisöt ovat vireitä. Työ ja muu tekeminen tuovat maaseudulle elinvoimaa. Taide ja kulttuuri antavat elämään merkityksiä ja olemassaolon iloa. Vastuu toisistamme, lähiympäristöstämme, ilmastosta ja koko maailmasta on yhteinen.

  MSL tuottaa koulutus- ja kulttuuripalveluja jäsenistölleen ja yhteistyökumppaneilleen.

 • Suomen 4H-liitto edistää 4H-nuorisotyötä. Se on yli 200 paikallisen 4H yhdistyksen valtakunnallinen keskustoimisto. Jäseniä 4H:ssa on yli 50 000. 4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. 4H luo harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. 4H toimii sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

 • Erätauko-säätiön tarkoituksena on yhdessä muiden dialogista kiinnostuneiden tahojen kanssa muuttaa keskustelukulttuuri Suomessa rakentavammaksi, vähentää yhteiskunnan jakautumista ja lisätä ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan.

  Säätiön taustalla on Sitran vuosina 2016-2019 tekemä työ Erätauko-toimintamallin kehittämiseksi ja levittämiseksi. Säätiö jatkaa ja kehittää eteenpäin Sitran tekemää työtä sekä yhdistää dialogin parissa Suomessa jo toimivia organisaatioita, jotta dialogiosaaminen leviäisi mahdollisimman laajalle.

 • Keskipiste-Leader ry on maaseudun kehittämisyhdistys toiminta-alueenaan Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhännän, Pyhäjärven, Reisjärven ja Siikalatvan kunnat.

 • Maa- ja metsätalousministeriö turvaa kotimaisen ruuan tuotannon ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön sekä luo edellytyksiä niihin perustuville elinkeinoille ja hyvinvoinnille.